Duurzame energie en technologie

De thema-avond ‘Duurzame energie en technologie’ op 18 november 2010 jl. in het Alkmaarse Mare Nostrum werd goed bezocht. Er waren zo’n 75 mensen van diverse organisaties en politieke partijen aanwezig. Opmerkelijk genoeg was het aantal HV-leden onder de bezoekers bijzonder laag. De avond begon met twee minder leuke berichten. Ineke de Vries, directeur van het HV, en Diederik Samsom, Tweedekamer lid voor de PvdA, waren verhinderd. In allerijl werd Kirsten Dielemans bereid gevonden de taak van Ineke de Vries als voorzitter over te nemen. Kirsten werd door Eric Koch, de voorzitter van het HV Noord-Holland Noord, geïntroduceerd, waarbij Eric niet vergat de verbinding tussen humanisme en duurzaamheid te leggen. Vervolgens nam Kirsten het heft in handen door de sprekers te introduceren en het verdere verloop van de avond in goede banen te leiden. Aalscholvers in balans

(foto: Martijn de Jonge, Amsterdam)

Als eerste spreker lichtte Job Twisk de aanwezigen voor over ‘Paviljoen 2030’. Paviljoen 2030 is een sociaal netwerk waar onderwijs, overheid en bedrijven elkaar ontmoeten om samen intiatieven te ontplooien op het gebied van duurzame tecnologie en met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen. Allemaal op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in de bebouwde omgeving. Waarom? Doel is om samen te werken aan een platform om kennis over energie uit te wisselen. Om een zo groot mogelijke energiebesparing te behalen. En om zoveel mogelijk duurzame energie te realiseren in de gebouwde omgeving. De horizon is het streven van de landelijke overheid om in 2030 tot een energieneutrale samenleving te komen. Bijkomend voordeel: samen zet men de regio Noord-Holland Noord neer als innovatief op gebied van energie. Je vindt er nuttige kennis en tips op het gebied van duurzame energie. Je kunt er je netwerk in de regio Noord-Holland Noord uitbreiden. Je kunt als duurzaam ondernemer jezelf presenteren via het platform aan business to business klanten, stagiaires vinden en studenten op zoek naar een afstudeeropdracht. Je kunt er tevens interessante samenwerkingspartners vinden. Je kunt er kennis delen en vinden.

De tweede spreker, Willem Koppen, hield een uiteenzetting over o.a. de ‘Icoonwoning’, een energieleverende woning, waarbij de focus is gericht op ‘gezond’. Dus niet alleen duurzaam maar veel verdergaand. Zijns inziens heeft een gezonde woning te maken met begrippen als welzijn, comfort, veiligheid en gebruiksgemak. Hij pleitte voor een omslag in het denken over het bouwen. Op grotere schaal dient hierover te worden nagedacht: “We zijn onbewust onbekwaam”. Er heerst nog te veel een ‘lage prijs inkoopcultuur’. Rapportcijfers over de bouw worden gepresenteerd met dubieuze rekenkernen. Voorts pleitte hij voor het ‘methodisch denken’ in plaats van concept denken. Over de energiebesparing op de (gas en elektra) meter merkte hij op dat vervolgens de helft van de besparing wordt gebruikt door het huishouden door minder energiezuinig te leven. Met andere woorden, je kunt wel energie-efficiënter bouwen, maar de invloed is beperkter dan algemeen verondersteld. Dit neemt niet weg dat energie-efficiënter bouwen een ‘must’ is. Ook toonde hij met onthutsende beelden en cijfers aan dat kleine missers op het gebied van isolatie grote gevolgen hebben voor de effectiviteit.

De derde spreker, Gustave Corten (kernfysicus en gepromoveerd in windturbine aerodynamica) van Cortenergy BV hield de aanwezigen in een duidelijke voordracht voor dat er geen energieprobleem is maar een energie keuzeprobleem. Veel cijfers, duidelijk gerangschikt, vlogen door de zaal. Cijfers over voorraden kolen, gas en olie en over de CO₂ uitstoot, waarbij een voor de leek opmerkelijk feit was dat de natuur zelf voor 150 gigaton uitstoot verantwoordelijk is, terwijl de mens 30 gigaton uitstoot veroorzaakt. Wind- en zonne-energie zijn vanzelfsprekend schoon en ook goedkoop en kunnen in een deel van de behoefte voorzien. Zij beslaan dan tientallen vierkante kilometers oppervlakte. In combinatie met waterkrachtcentrales, die energie kunnen opslaan voor piekmomenten, heeft dit goede mogelijkheden. Over kernenergie was Gustave duidelijk: het is inherent onveilig en de voorraden nucleaire brandstof zijn aanmerkelijk kleiner dan men zou denken. Bij 100% inzet is er voor 4 à 5 jaar voorraad. Bij het huidige gebruik voor ca. 60 jaar. Maar het kernafval blijft 24.000 jaar een probleem. Ook betoogde hij dat in het geval van een economische crisis het onderhoud wel eens op een lager pitje dan goed voor onze veiligheid zou kunnen komen te staan. En, allerminst onbelangrijk, kerncentrales zijn in tegenstelling tot wat wordt beweerd makkelijk te saboteren. In het licht van zijn stelling dat er geen energieprobleem is maar een energie keuzeprobleem, was het des te meer jammer dat Diederik Samsom verstek liet gaan. Ongetwijfeld had dit een zeer levendige discussie tussen hen bewerkstelligd.

Rolf Heynen van de Noord-Hollandse Energie Coöperatie sloot als vierde spreker de rij. Enthousiast vertelde hij wat de NHEC is en doet. Zij leveren schone energie van Noord-Hollandse bodem aan personen en bedrijven in heel Nederland. Deze energie wordt opgewekt uit schone energiebronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De winst die zij maken, investeren zij in innovatieve projecten om de regio nog duurzamer te maken. Schone energie is in zijn visie van iedereen en moet betaalbaar blijven. Daarom werken zij aan een onafhankelijke, regionale energievoorziening. Het opwekken van energie van eigen bodem zorgt er immers voor dat de regio geen energie uit het buitenland hoeft te importeren. Hierdoor wordt de regio onafhankelijk van de schommelende olie- en gasprijzen. Daarnaast willen zij een gezonde leefomgeving achterlaten voor de volgende generaties. Energie uit schone, onuitputtelijke energiebronnen draagt daaraan bij. Groot bijkomend voordeel is dat door de coöperatieve organisatievorm inwoners van de regio kunnen meedenken en meepraten over hun eigen energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Op dit moment werkt de NHEC actief samen met de HuisVuilCentrale in Alkmaar, de biomassacentrale waar groene stroom uit afvalhout wordt opgewekt. En met Trianel Energie BV, die ondersteunt en adviseert bij de administratieve afhandelingen. Beide bedrijven zijn sterke partijen in de energiemarkt die duurzaamheid een warm hart toedragen. Zo op het eerste gezicht min of meer een reclamepraatje maar er zit wel degelijk een mooie filosofie achter.

De sprekers werden afgewisseld met een muzikaal intermezzo. Dit werd verzorgd door een uit vijf leden bestaande zanggroep genaamd ‘Nootzaak’. Een welkome en stijlvolle afwisseling die de toehoorders de gelegenheid bood om de informatie van de sprekers te laten bezinken. Na een korte pauze was er voor het publiek nog gelegenheid vragen te stellen of in debat te gaan. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt, als was de tijd hiervoor jammer genoeg veel te kort. Gelukkig was er na afloop in de bar van het Mare Nostrum gelegenheid tot napraten. Het debat werd daar onvermoeibaar verder gevoerd en er werd driftig ‘genetwerkt’. Al met al kan er worden gesproken van een boeiende en tot nadenken stemmende avond.

Geplaatst op vrijdag 19 november 2010

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord