Doe mee en onderteken de petitie

De petitie voor het behoud van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen (GVO en HVO) is massaal ondertekend. Dat is niet voor niets geweest! Onlangs heeft de Tweede Kamer namelijk met grote meerderheid de volgende motie aangenomen:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat godsdienstige en humanistische vorming tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort;
verzoekt de regering te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is ingediend door CU (Voordewind), SGP (Bisschop), D66 (Van Meenen) en CDA (Rog). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de gevraagde middelen gevonden zullen worden en dat GVO en HVO hun werk gewoon op volle kracht kunnen blijven voortzetten. Hiermee bevestigt de Tweede Kamer de waarde van levensbeschouwelijk onderwijs voor kinderen en erkent dat deze vorm van onderwijs een belangrijk onderdeel van het profiel van het openbaar onderwijs vormt.
Wij danken u voor uw steun door het ondertekenen van de petitie. Uiteindelijk is deze door zoín 30.000 mensen ondertekend. Beelden van de aanbieding van de petitie zijn te vinden op de website www.gvoenhvo.nl.

Petitie voor het behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare basisscholen. Doe mee en onderteken deze petitie op http://www.petities24.com/behoud_van_gvo_en_hvo. Hieronder alvast de tekst van de petitie.
Het bestuur en medewerkers van de stichting Dienstencentrum GVO en HVO, de stichting HVO Primair, de stichting Protestants Centrum GVO (PC GVO), de stichting Platform voor Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) in samenwerking met het Contactorgaan voor Moslims en Overheid (CMO), de stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO) en de stichting Hindoeraad Nederland (HRN) en ieder ander die het godsdienstig en/of  humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen een warm hart toedraagt, constateren
1.dat het kabinet voornemens is de volledige subsidie van 10 miljoen voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs stop te zetten per 1 januari 2014;
2.dat jaarlijks 75.000 leerlingen dit onderwijs ontvangen van ca. 700 docenten;
overwegen dat de bijdrage die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs leveren aan de vorming van kinderen zowel voor henzelf als voor de samenleving van grote waarde is, omdat:
in lessen GVO en HVO levensvragen met de leerlingen worden verkend, waardoor ze toegerust worden om straks hun plek in te nemen in de Nederlandse samenleving;
de leerlingen van binnenuit kennis maken met een levensbeschouwing, die bij hen onbekend is, of een verdieping in de levensbeschouwing vinden die ze van huis uit mee krijgen;
de leerlingen door dit onderwijs op jonge leeftijd leren begrip op te brengen voor verschillende levensbeschouwelijke visies en zo respect en tolerantie worden bevorderd;
dit onderwijs wordt verzorgd door 700 goed gekwalificeerde docenten (Wet BIO) vanuit de organisaties, die met specialistische kennis in staat zijn op professionele manier invulling te geven aan levensbeschouwelijke vorming;
dit vormingsonderwijs invulling geeft aan het pluriforme karakter van de openbare basisschool;
dat door het beŽindigen van de subsidie aan het recht op dit onderwijs (art. 50 en 51 Wet Primair Onderwijs) wordt getornd, omdat dit zonder bekostiging niet is uit te voeren;
dat de minister haar bezuiniging motiveert met het argument dat GVO en HVO thuishoren op het religieus-bijzonder onderwijs en daarmee miskent dat het humanistisch vormingsonderwijs niet gebaseerd is op een religie en dus ook niet kan uitwijken naar religieus-bijzondere scholen;
en verzoeken de leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs en de Tweede Kamer niet in te stemmen met de voorgenomen bezuiniging op het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen.

Geplaatst op dinsdag 4 juni 2013

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord